Regulamin

Regulamin Sklepu RICOHSKLEP.PL obowiązujący od dnia 25.10.2016 r.


Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów
za pośrednictwem Sklepu Internetowego RICOHSKLEP.PL. Zarejestrowanie się w sklepie i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją sklepowego regulaminu.

1. Sklep internetowy RICOHSKLEP.PL (określany dalej jako "RICOHSKLEP.PL") jest własnością firmy Netland Drukarki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 35, 62-800 Kalisz, NIP 6182158594, REGON 366820840, zwanej dalej Netland Drukarki.

2. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.

3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) i są podane w złotych polskich.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

6. Informacje o towarach zamieszczone na stronach RICOHSKLEP.PL nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66-70 Kodeksu Cywilnego.

7. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie Netland Drukarki oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

8. Cena oferowana przy towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia.

9. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail od firmy Netland Drukarki oraz na dodanie swojego adresu e-mail do naszej bazy w celu otrzymywania oferty handlowej

10. Zamówiony towar będzie wysyłany przez firmę Netland Drukarki.

11. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.

12. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, za porozumienie z  Netland Drukarki, opłata za dostawę zamówionych towarów może być dokonana przez Netland Drukarki.

13. Koszty przesyłki uzależnione są od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy oraz wagi przesyłki. Szczegółowy cennik dostawy znajduje się na stronie sklepu w zakładce „Wysyłka”.

14. W przypadku złożenia zamówienia większego niż 5000 zł brutto i wyboru formy płatności za pobraniem, należy dokonać przedpłaty na poniższy numer konta bankowego w wysokości 25% wartości zamówionego towaru.

15. Przelewy należy przekazywać do banku ING  na konto należące do Sprzedającego o numerze: 70 1050 1201 1000 0090 8015 3746

16. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje również dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz kartę gwarancyjną (jeśli występuje).

17. Przy wysyłce paczki za pobraniem kurier może maksymalnie pobrać kwotę 5000 zł pobrania.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub uzależnić w takich przypadkach realizację zamówienia od dokonania przedpłaty.

19. Sklep realizuje zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy (w praktyce jest to zazwyczaj 1-3 dni roboczych). W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w ciągu 3 dni.

20. Netland Drukarki dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu NETLAND była aktualna, a oferowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku czasowej niedostępności zamówionego towaru, Netland Drukarki niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może w takiej sytuacji wycofać złożone zamówienie.

21. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

22. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić:         

            czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu ,   

            czy jest nienaruszona

            czy jest zgodna z zamówieniem

23. Stwierdzenie w obecności kuriera uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest  podstawową przesłanką do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takiej sytuacji Sprzedawca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji wymieni produkt na pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

24. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

25. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

26. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego do regulaminy formularza.

27. Zwracany towar należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

28. Zwracany towar nie może być w żaden sposób użyty, folie ochronne oraz plomby nie mogą być naruszone, towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu w takim stanie w jakim zostało dostarczone.

29. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

30. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

31. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, koszt transportu podlega zwrotowi jedynie w wysokości najtańszej formy dostawy.

32. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wyszczególnionych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta".

33. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

34. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych towaru Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi. Uprawnienie to przysługuje w ciągu roku od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

35. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

36. W przypadku gdy Klient będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,  Sklep niezwłocznie (jednak najpóźniej w ciągu 14 dni).

37. Reklamacje i korespondencję należy kierować na adres: Netland Drukarki Sp. z o. o., ul. Wrocławska 35, 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 741 22 59 (Opłata za połączenie według taryfy operatora)

38. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania żadnych przesyłek przesyłanych do niego za pobraniem.

39. Zamówienia złożone za pośrednictwem koszyka w sklepie internetowym realizujemy wyłącznie na terenie Polski.

40. Zamówiony towar jest rezerwowany na maksymalny okres 2 tygodni, po tym okresie zamówienie może zostać anulowane. Anulowanie zamówienia nastąpi także w przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w przeciągu 5-ciu dni od dokonania zamówienia z opcją przelewu bankowego.

41. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.


Utylizacja odpadów i zużyty sprzęt elektroniczny

W związku z obowiązywaniem Ustawy Spółka Netland podjęła szereg działań zapewniających funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia.

Zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

Art. 35.
1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9)), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
2) prowadzącym zakład przetwarzania;
3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania od- padów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10)).
2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Art. 37.
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieod- płatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.

W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ponadto listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć na poniższej stronie: http://elektrosmieciwsieci.pl/mapa


Zwrot zużytych baterii

Jeżeli to możliwe, należy oddzielić produkt i akumulator od odpadów w celu recyklingu, postępując zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, w którym zakupiono produkt. Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić pojemnik na zużyte baterie, a następnie przekazać je do odpowiednich punktów zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów. W przypadku dostawy kurierem prosimy o wcześniejsze poinformowanie sprzedawcy o potrzebie zwrotu zużytych baterii, wówczas sprzedawca zorganizuje odpowiednio transport od klienta.
Ricoh Sklep - sklep z drukarkami Ricoh, kopiarkami Ricoh i tonerami do drukarek


Nie znalazłeś szukanego produktu? Skontaktuj się z nami!

730 282 929
info@ricohsklep.pl
Formularz kontaktowy